Avukatlarýmýz :

Avukat Gülþen ÖZER
1976 yýlýnda Elazýð’da doðdu. Lise eðitimini Elazýð Anadolu Lisesi’nden tamamladýktan sonra 2000 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yýlýnda Ankara Barosuna kayýtlý serbest avukat olarak çalýþmaya baþladý. 2005 yýlýndan itibaren Ýstanbul Barosu’na kayýtlý olup kurulduðu tarihten bugüne Esen Hukuk Bürosu’nda çalýþmaktadýr. Ýþ Hukuku ve Aile Hukuku alanlarýnda uzmanlaþmýþ olup Ýþ Mahkemelerinde bilirkiþilik yapmaktadýr. Ýngilizce bilmektedir.

E-Posta: gulsenozer@esenhukukburosu.com


Avukat Melda ÖKTEM
1982 Balýkesir doðumludur. Konya Beyþehir Anadolu Lisesindeki eðitimini müteakiben 2004 yýlýnda Ýzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre Ýzmir Barosu’na baðlý serbest avukat olarak çalýþtýktan sonra 2008 yýlýnda Ýstanbul Barosu’na kaydolmuþtur. 2009 yýlýnda Esen Hukuk Bürosunda çalýþmaya baþlamýþ olup Ýþ Hukuku ve Özel Hukuk alanýnda uzmanlaþmýþtýr. Ýngilizce bilmektedir.

E-Posta: meldaoktem@esenhukukburosu.com


Avukat Yiðit BELLÝ
1984 yýlý Ýstanbul doðumludur. Maltepe Anadolu Lisesi’ndeki eðitiminin ardýndan 2007 yýlýnda Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuþtur. 2008 yýlýnda Ýstanbul Barosu’na kaydolmuþ olup 2010 yýlýndan itibaren Esen Hukuk bünyesinde çalýþmaktadýr. Ýcra ve Özel Hukuk alanlarýnda uzmanlaþmýþtýr. Ýngilizce bilmektedir.

E-Posta: yigitbelli@esenhukukburosu.com